Etiske bekymringer

Happy manBåde historisk og i disse dager finnes det mange eksempler på at skyld kan være smittsomt. Folk blir holdt til ansvar for ting de ikke har gjort. Rettslig er det ingen tvil om at det kun er gjerningsmannen som skal stå til ansvar for sine handlinger. Ofrene for ugjerninger kan på sin side også være smittsomme i forholdet til sine nærmeste. På det etiske planet er det grunn til bekymringer.

I rettsoppgjørene etter 2. verdenskrig, fikk de som var skyldige i krigsforbrytelser og folkemord, sin straff. Like fullt fikk alle tyskere skylda for nazistenes ugjerninger under krigen. Selv de som selv var ofre, eller var født etter krigen, ble holdt til ansvar for ting som deres landsmenn hadde gjort. Tysk kultur og det tyske språket ble nedgradert. Det tok flere tiår før tyskerne fikk en mer naturlig plass i Europa. Skyld er noe som smitter, selv om mange ser at det er urimelig.

I Norge er det rundt halvparten av de som har sin opprinnelse i et muslimsk land som regner seg som muslimer. Siden Islam er verdens nest største religion, finnes det mange ulike folkeslag som dyrker denne religionen. Selvfølgelig er det et kulturelt mangfold. Jihadistene springer ut fra wahabismen, som er utbredt blant sunni-muslimer i Saudi-Arabia. Den retningen innen Islam, er ikke bare streng og bokstavtro. Den ble tidlig støttet av USA og vesten fordi den rettet seg mot den gudløse kommunismen og mot arabisk nasjonalisme. Nå er det 1,7 milliarder muslimer som står i fare for å bli assosiert med små grupper av jihadister som bedriver terror. Det er åpenbart urimelig og urettferdig.

Over hele Europa meldes det om økt jødehat. Også her i Norge har skolebarn blitt plaget på grunn av deres jødiske identitet. Historien skulle ha lært oss hvor farlig dette kan bli. Det finnes en elefant i rommet som det burde være mulig å få øye på. Det er staten Israels krigføring og apartheidpolitikk rettet mot det palestinske folket. Her ser vi tydelig at skyld smitter. Verdens jøder kan ikke stilles til ansvar for hva staten Israel gjør. Norske jøder har ikke drept et eneste barn på Gazastripen. Bare staten Israel kan stilles til ansvar for sine egne handlinger. Dette burde være selvfølgelig.

Det er ikke bare skyld som er smittsomt. Det er også voldsrelaterte psykiske lidelser. I moderne psykiatrisk språk, så heter det PTSD (posttraumatisk stressyndrom). Etter 1. verdenskrig ble lidelsen kalt for granatsjokk. Etter 2. verdenskrig var det ikke bare de med soldaterfaring som ble rammet. Mange norske krigsseilere fikk også denne lidelsen. Blant de som overlevde massakren på Utøya, har vi også noen tilfeller. Det er det også blant norske soldater som har gjort tjeneste i utlandet.

Det er ikke alle som opplever traumer, som får varige psykiske plager. For mange går det over etter å ha bearbeidet opplevelsen en kortere tid. For andre varer lidelsen i flere år. Symptomene er «flashbacks» eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt spenningsnivå, for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og angst. Skyldfølelse er også typisk. Noen er mer sårbare enn andre. Hva den enkelte tåler av traumer, er ikke lett å si på forhånd. Det vi vet, er at det smitter over på familien. Det kan ha vært krevende å vokse opp i en familie hvor far var krigsseiler, eller å være foreldre til et barn som ble drept eller overlevde massakren på Utøya. Litt empati kan være på sin plass.

Vi tar imot flyktninger og asylsøkere fra land i krig eller borgerkrig. Her må vi påregne at mange kan ha posttraumatisk stresslidelse. Dersom disse sammenliknes med friske arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, så er dette så urimelig at det i seg selv gir grunn til etiske bekymringer.

Det kan være farlig å tillegge folk eller grupper bestemte egenskaper. Ofte blir det også feil, da de viktigste forskjeller er individuelle. Overgrep og forbrytelser kan settes i system, men er ikke kollektive egenskaper. For alle grupper av mennesker er det motbydelig å drepe et medmenneske. Skyld bør ikke være smittsomt. Hjelpetilbudet for mennesker med PTSD bør styrkes. I Norge går nå forsvaret foran med god oppfølging av sitt personell. Spesialisthelsetjenesten bør styrkes med tverrfaglige PTSD-team som også bør fokusere på familien.

Norsk kultur etter 22. juli

Vi har sett dem på TV, i riktig rekkefølge. Først kommer kongen, så kommer stortingspresidenten og deretter statsministeren, regjeringen og opposisjonens ledere. De toger inn i domkirken, og ute følger folket opp. Rosetog med stor deltagelse over hele landet. Vi har valgt fellesskapet. Med eliten i spissen har vi bevist at i Norge er vi en samlet nasjon. Alle skal med, og det er få som står utenfor. Den fascistiske terroren har fått et klart svar.

Hvem er så våre motstandere? Dokumentasjonen er god, og analysene er mange. Da Nordahl Grieg skrev «Til ungdommen» i 1936, så var det på bakgrunn av starten på den spanske borgerkrigen. General Franco gikk til angrep på den spanske republikken og demokratiet fra sine baser i Marokko. Det var både muslimer og jøder med i Francos hær. Fascismen er som oftest rasistisk, men ikke nødvendigvis. Francos viktigste støtte var likevel den katolske kirken, og 5. kolonnen inne i Madrid.

Nordahl Grieg reiste ned til Spania som krigskorrespondent, og kjempet på republikkens side. Den gamle kommunisten står den dag i dag som et lysende eksempel i kampen mot fascistisk terror og vold. Høyres leder, Erna Solberg, har passet på å nevne at Nordahl Grieg var fra Bergen. Hun er stolt av ham, og nå er det flere som vil ha ham inn i salmeboka!

AUF fikk Utøya i gave fra fagbevegelsen i 1950. Ungdomsleieren har fungert som en møteplass mellom den sosialdemokratiske eliten og arbeiderungdom gjennom mange år. Noen av de som ellers hadde blitt våre politiske ledere, kan nå være drept. Traumer skaper dårlig samvittighet. Vi trenger et raust og åpent hjelpeapparat i lang tid framover. Kravet er et langvarig lavterskeltilbud til alle som er direkte eller indirekte traumatiserte. Som biprodukt får vi da en økt forståelse for traumatiserte flyktninger fra andre land.

Den som har interesse for norsk kultur, er klar over at arbeiderbevegelsen har spilt en dominerende rolle i norsk samfunnsliv siden 1930-tallet. Det finnes ingenting som er norskere enn sosialdemokratiet. Fra arbeiderbevegelsens kulturelle skattekiste skal vi kanskje plukke opp «det brukne gevær» som var populært i mellomkrigstida. Det heter jo ikke lenger «Aldri mer 9. april». Det heter, «Aldri mer 22. juli». Da kan vi ikke forsvare oss med nye bombefly. De bør avbestilles.

Enkelte mistilpassede fra Oslo vest har fått det for seg at Arbeiderpartiet har forrådt norsk kultur i over 30 år. De påstår mellom annet at regjeringen ser mellom fingrene på tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Våre muslimske kollegaer og venner er langt bedre integrerte enn disse folkene. Det er noe fjernt over dem. Skal vi kalle dem for fjernkulturelle? Muslimhets og diskriminering er ut. I byer som Oslo trengs det forebyggende tiltak. Kommunale fritidsklubber med antifascistiske programmer.

Den historiske erfaringen er at høyrepopulistiske partier kan styrke seg når kapitalismen er i krise. Finanskapitalens herjinger kan skape grobunn for fascismen. Det fjernkulturelle høyre står sterkt i London og andre engelske byer. Arbeidsledigheten blant ungdom nermer seg 50% i flere EU-land. Det kan bli behov for syndebukker. Bare en sterk venstreside og en antifascistisk front kan snu denne utviklingen.

Ekstreme grupper som snakker om Eurabia, er nå helt politisk isolert i Norge. Krisa rammer ikke Norge særlig hardt, og den etablerte høyresiden slutter opp om fellesskapet. Politisk er vi nå sterkt rusta mot fascistisk terror og voldsbruk. La oss glede oss over det midt i sorgen over det som har skjedd. Vi har lov til å føle oss sterke på det kulturelle området.

Omfattende terror for å fremme et politisk manifest skjer ikke i et politisk vakuum. Individuelle forklaringer om sinnssykdom blir for lettvint. Om diagnosen blir antisosial eller narsissistisk personlighetsforstyrrelse, kan vi overlate til de sakkyndige. Diagnostikk på bakgrunn av mediaomtale er en uvane hos enkelte fagfolk.

Politisk har vi en ny situasjon og et nytt trusselbilde, det krever en ny politikk.

  • Mer demokrati og mer åpenhet
  • Tettere fellesskap og mindre forskjeller
  • Ny sikkerhetspolitikk med vekt på truslene fra fascismen